Bài 8: Termine (những cuộc hẹn)

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 05:18

Trình Độ A2

Bài 8: Termine (những cuộc hẹn)

Dialog 1:
A: Möchten Sie am Samstagabend mit mir ins Theater gehen? 
    In der Burg Friedberg gibt es "Romeo und Julia".
    (Qúy Ngài có muốn đến nhà hát cùng tôi vào chiều thứ 7 không?
    Trong trấn Friedberg có vở kịch "Romeo và Juliet".)
 
B: Ja, gerne. Und wann?
    (Vâng, tôi rất thích. Khi nào?)
 
A: Um halb acht.
     (bảy giờ rưỡi)
 
B: Ja, gut. Bis dann.
    (vâng, tốt. Hẹn gặp lại sau.)

Dialog 2:
A: Gehst du am Samstagabend  mit mir tanzen?
     In Ka Eins gibt es "Tango Cafe".
     (Bạn có đi nhảy với mình vào chiều ngày thứ 7 không?
     Tại Ka Eins có quán "Tango Cafe.)
 
B: Nein, da habe ich keine Zeit.
    Da gehe ich mit meinem Bruder ins Kino.
    (Không, ngày đó tớ không có thời gian.
    Hôm đó tớ đi xem phim với em trai.)

Dialog 3:
A: Gehst du am Samstagmittag mit mir zum Flohmarkt?
     (Trưa thứ 7 bạn có đi với tớ đến chợ trời không?)
 
B: Wann denn?
     (Khi nào?)
 
A: So um zwölf oder eins.
     (Chừng 12h hoặc 1h)
 
B: Tut mir Leid, da kann ich nicht.
     Da gehe ich zur Fotobörse.
    (Rất tiếc, thời gian đó tớ không thể. 
    Lúc đó tớ đi đến tiệm chụp ảnh rồi.)