Bài 9: Zwischen den Zeilen

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 05:19

Trình Độ A2

Bài 9: Zwischen den Zeilen

Immer thường xuyên
fast immer hầu như thường xuyên
sehr oft thường 
oft thường hay
meinstens hầu như / đa số
manchmal thỉnh thoảng
selten hiếm khi
nie không bao giờ
fast nie hầu như không bao giờ
nicht oft không thường hay