Bài 7: Tag und Monat (ngày và tháng)

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 05:04

Trình Độ A2

Bài 7: Tag und Monat (ngày và tháng)

Montag Thứ 2
Dienstag Thứ 3
Mittwoch Thứ 4
Donnerstag Thứ 5
Freitag Thứ 6
Samstag Thứ 7
Sonntag Chủ Nhật

Wann?
am + Tag (Samstag, Sonntag,...)
um + Uhrzeit
im  + Monat

Januar Tháng 1
Februar Tháng 2
März Tháng 3
April Tháng 4
Mai Tháng 5
Juni Tháng 6
Juli Tháng 7
August Tháng 8
September Tháng 9
Oktober Tháng 10
November Tháng 11
Dezember Tháng 12