Tiếng Đức 'Trình độ A1'

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 04:34

Bài Tập Trình Độ A1

Bài 1 Begrüßungen - Übung

Ergänzen Sie die Dialoge. Dann hören und vergleichen Sie (sử dụng từ được cung cấp điền vào chỗ trỗng. Nghe và so sánh)
Guten Tag; Guten Tag; Danke, gut; Danke, gut; Und Ihnen?: Wie geht es Ihnen?; Wie geht`s?; Hallo; Hallo; Guten Morgen; Hallo

Dialog 1
A: ________________, Nikos!
B: ________________, Lisa, ________________, Peter!
C: Na, ____________, Niko?
B: ____________________

Dialog 2:
A: __Guten Morgen_______
B: ______________, Ihren Pass bitte!

Dialog 3:
A: _______________. Mein Name ist Yoshimoto.
Sind Sie Frau Bauer?
B : Ja. Willkommen in Deutschland, Frau Yoshimoto!
_____________________________________?
A: __________________________________?
B: Auch gut, Danke.

clicken Sie hier bitte