Bài 18: Umgangsprache (ngôn ngữ giao tiếp)

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 01:19

Trình Độ A2

Bài 18: Umgangsprache (ngôn ngữ giao tiếp)

Die Leute sprechen schnell: Buchstaben, Silben, und Endungen fehlen. Wie heißen diese Wörter richtig?
(nhiều người nói khá nhanh, các chữ cái, nối và đuôi động tính từ bị mất. Hãy điền lại những từ sau cho đúng.)

Heut´                     ________________
´ne tolle Band        ________________
Nich´                     ________________
Lern´n                   ________________
´n Dikat                 ________________
Geh´n                    ________________
Ich hab´n               ________________
Ich musst               ________________
Auszieh´n              ________________
Ich studier´            ________________
Hastu                     ________________
´ne eig´ne              ________________
Wohnung               ________________
Ich wohn´              ________________
Ander´n                 ________________
In´ner                     ________________
Ich find´s               ________________
Versteh´n               ________________
Ich wollt´               ________________
Stör´n                     ________________