Bài 16: Warum? (tại sao)

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 01:16

Trình Độ A2

Bài 16: Warum? (tại sao)

A: Warum war Philipp erst um sieben Uhr zu Hause?
      (tại sao Philipp đến tận 7 giờ mới về nhà?)
B: Weil er seinem Freund helfen musste, und weil er für die Englischarbeit üben.
     (vì anh ta phải giúp bạn và bởi vì anh ta có bài tập tiếng Anh phải thực hành.)
A: Und warum war Philipps Mutter sauer?
      (Và tại sao mẹ của Philipp lại giận?)
B: Weil Philipp schon um sechs Uhr zu Hause sein sollte.
       (vì Philipp đáng lẽ phải về nhà vào lúc 6 giờ rồi.)