Bài 14: Wie ist das in Ihrem Land? (đất nước của bạn như thế nào?)

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014 - Người đăng: gia sư tài năng trẻ vào lúc 05:33

Trình Độ A2

Bài 14: Wie ist das in Ihrem Land? (đất nước của bạn như thế nào?)

mit (etwa)... Jahren ausziehen dời ra khỏi nhà trong .... năm
mit der Partnerin / dem Partner leben sống cùng bạn trai / bạn gái
in einer anderen Stadt arbeiten sống tại 1 thành phố khác
zum Militär gehen đi nghĩa vụ quân sự
Streit mit den Eltern haben cãi nhau với bố mẹ
bei Verwandten wohnen sống ở nhà người quen
unabhängig sein độc lập
zur Untermiete wohnen thuê nhà 
mit Freunden zusammenwohnen sống cùng bạn bè
gerne allein leben thích sống 1 mình
seine Ruhe haben có được sự yên tĩnh
wenig / genug Geld haben có ít / nhiều tiền
bis zur Heirat / zum Examen / ... bei den Eltern wohnen đến lúc kết hôn / khi thi cử / ... sống tại nhà bố mẹ
Kinder haben có con